ZÁVER ROKA 2020 – Správa

Záverečná správa, rok 2020

Drahí bratia a sestry, posledný deň končiaceho sa kalendárneho roka je pre nás príležitosťou poďakovať sa Pánu Bohu za všetko, čo nás tohto roku postretlo. Zároveň je to čas zodpovedného hodnotenia, ako sme naložili s darmi, ktoré nám boli zverené …
Nový rok 2020 začal v našej farnosti tradičným spôsobom, hlučným vítaním v noci ohňostrojmi, petardami a delobuchmi. Pre aktérov takéhoto konania nie je asi dôležité, že nie všetci s rovnakou radosťou zdieľajú tento spôsob zábavy, pri ktorom netrpia iba naši domáci miláčikovia a ostatné živé tvory.
Kultúrnym počinom, sprevádzaným aj duchovným zážitkom bolo vystúpenie terchovského folklórneho súboru Chotár na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Vystúpenie bolo zážitkom nielen pre oči a sluch, ale aj pre srdce. Nielen Martin Repáň, známy z televíznych obrazoviek, ale aj ostatní účinkujúci boli odmenení plným farským kostolom a srdečným potleskom za ich predvedené vianočné pásmo. Toto bolo zároveň jediné, verejnosti prístupné kultúrne podujatie za posledných dvanásť mesiacov v našom kostole.
Potom sa „zvolebnelo“ a prišli na radu „klasické“ starosti, komu dať svoj hlas pre zastupovanie nielen „veľkých“ záujmov Slovenskej republiky, ale aj jej jednotlivých občanov, teda aj nás, kresťanov. Nakoniec výsledky odovzdaných hlasov 29. februára kopírovali aspoň približne výsledok na celoštátnej úrovni. Ako to dopadlo, to už vieme. Či nastala pozitívna zmena, dozvieme sa postupne, v nastávajúcom neľahkom čase …
Už počas záveru volebnej kampane k nám doliehali správy o nielen na poslednú chvíľu schválenom trinástom dôchodku, ale aj o novom nebezpečnom víruse šíriacom sa z Číny.
Presne o desať dní neskôr (10.3. 2020), už boli na Slovensku zavádzané prvé obmedzenia týkajúce sa uzavretia kostolov, od 16. marca aj škôl a potom prišiel prvý lockdown (obmedzenie pohybu) – uzavretie obchodov, reštaurácii a dokonca aj väčšiny výrobných podnikov, okrem nevyhnutnej infraštruktúry štátu a obchodov s potravinami. Na nás veriacich táto nová skutočnosť doľahla zvlášť bolestne, nakoľko zamedzenie účasti veriacich na svätých omšiach bolo medzi prvými reštriktívnymi opatreniami a trvalo sedem týždňov, do 6. mája. Už tak ťaživú a napätú situáciu iba čiastočne mohli upokojiť sväté omše v kresťanskej televízii, alebo na rozhlasových staniciach.
Od Kvetnej nedele 5. apríla, až doteraz môžete sledovať sväté omše „na živo“ prostredníctvom internetu z nášho farského kostola vo Veselom v čase od 10:30, ako aj cez všetky prikázané sviatky.
Po krátkom letnom období relatívneho pokoja a malého počtu na „koronu“ pozitívnych, prišiel nielen teplotami horúci september. Od 1. októbra nás mohlo byť v kostoloch maximálne päťdesiat, až do 15. októbra, kedy boli verejné bohoslužby opäť zakázané s obmedzením maximálne šiestich účastníkov. Od 24. októbra až po 1. novembra boli sv. omše slúžené bez účasti ľudu v súvislosti s lockdownom pred prvým celoplošným testovaním. Od druhého novembra bol povolený počet šiestich účastníkov bohoslužieb, od 16. novembra bola povolená 50 %-ná účasť veriacich, od 17. decembra iba 25 %-ná účasť … Dvadsať týždňov (5 mesiacov) trvajú veľké obmedzenia účasti veriacich na sv. omši. A koniec je v nedohľadne. Zdá sa, že úplné obmedzenie pohybu a stretávania sa nás čaká opäť do niekoľkých hodín (od 1. 1. 2021).

Slovo „korona“ sa stalo asi najviac používaným nielen v jazyku politikov, ale aj ostatných spoločenských vrstiev. Pre niektorých je to postrach, pre iných výmysel, pre ďalších smrteľné nebezpečenstvo. Niektorí z hĺbky svojej bezradnosti až zúfalstva obviňujú Boha. Majú predstavu Boha, ktorý sedí v laboratóriu a „vymýšľa“ vírusy, ktoré by ublížili človeku. Zabúdajú pritom, že Pán miluje svoj ľud (por. Ž 149, 4) a dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Ako je to teda naozaj? Pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich (Múd 1, 13). Je pravda aj to, že pri stvorení vložil Pán Boh do živej prírody určité predpoklady a schopnosti, ktoré sa môžu za určitých okolností obrátiť proti inému životu. Aj vírus, ktorý v súčasnosti napáda človeka, môže byť „nešťastnou zhodou náhod,“ alebo vďaka určitému princípu neurčitosti natoľko nebezpečný, že niektorým spôsobí telesnú smrť. Nie je to však s požehnaním Stvoriteľa. Pán Boh to strpí iba potiaľ, pokiaľ môže z toho vzísť väčšie dobro.
My kresťania teda veríme a vyznávame, že človek má aj nesmrteľnú dušu, ktorá si zasluhuje nie menšiu pozornosť ako naše telo. Preto aj tento čas je časom istej skúšky, keď sú obmedzené naše vzťahy z blížnymi, aj preto, aby sme mohli zhodnotiť a rozvinúť svoj vzťah k Pánu Bohu a jeho Synovi. To je to, na čom Bohu najviac záleží. Je preto naozaj správne, keď pri zachovaní všetkých potrebných predpisov a opatrnosti využívame tento čas pandémie na stretnutie s Bohom, či už v domácej Cirkvi, alebo ako spoločenstvo veriacich v našich chrámoch. K tomu nám pomáha Pánovo slovo – Sväté písmo, obeta kríža – Svätá omša, eucharistická hostina – Sväté prijímanie a pokiaľ je to možné aj stretnutie s bratmi a sestrami. Nemôžeme žiť bez Pánovho dňa – nedele, ktorá dáva zmysel a svetlo ostatným dňom. (Por. „S radosťou sa vráťme k Eucharistii“, kardinál Robert Sarah, 15. 8. 2020)
Položme si otázku, ako som napriek objektívnym prekážkam túžil naplniť svoj krstný záväzok viery? Využil som možnosť prijímať sviatosti, najmä Eucharistiu? Mal som čas na duchovné čítanie a službu blížnym?

Pripomeňme si niekoľko okamihov zo života farnosti v uplynulom roku:

26. februára sme účasťou na sv. omšiach a prísnym pôstom začali sláviť Veľký pôst. Pobožností Krížovej cesty za účasti ľudu bolo iba niekoľko – do nedele 8. marca. Sviatky Veľkej Noci sme už slávili iba online spôsobom. Bola to pre mnohých kresťanov po celom svete, ako aj rímskeho pápeža Františka, nová – bolesťou a zároveň nádejou preniknutá skutočnosť. Niektorí ste predtým využili možnosť pristúpiť individuálne k svätej spovedi. Nebolo vás veľa. Z objektívnych príčin sa nemohol uskutočniť plánovaný pútnický zájazd do oravskej obce Klin k soche Pána Ježiša a do Poľska. 14. júna v nedeľu sme spoločne po obci Veselé oslávili Slávnosť Božieho Tela aj s procesiou „Oltárikov“, na ktorej sa vďaka Pánu Bohu zúčastnilo pekné množstvo veriacich. Popoludní sme putovali k Mariánskemu stĺpu v Rakovickom chotári, pri čerešňovej ceste, kde sme sa pomodlili k Panne Márii. V nedeľu 28. júna sme si pripomenuli 99. rokov od narodenia významného Rakovického rodáka, pána biskupa Mons. Petra Dubovského. Toto výročie sme oslávili spomienkovou sv. omšou na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla v Rakoviciach 29. júla. V utorok 30. júna sme poďakovali za uplynulý nie ľahký školský rok. Deti sa niekoľko mesiacov učili iba na diaľku, prostredníctvom internetu. Niektoré túto možnosť využili naozaj uvedomelým a zodpovedným prístupom aj na predmete Náboženská výchova (niektoré nie). V nedeľu 5. júla sme oslávili Hody v Rakoviciach a potom aj 151. výročie úmrtia Mons. Štefana Moysesa, rodáka z Veselého. Na konci prázdnin, 23. augusta sme slávili Veselské hody, za peknej účasti veriacich. Po intenzívnej príprave prijalo štrnásť detí prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii v sobotu 12. septembra na krásnej slávnosti Prvého svätého prijímania. Pre „koronu“ sme sa nemohli zúčastniť tradičnej Národnej púte v Šaštíne – Strážach. Aj Trnavská novéna sa začala od 13. novembra za prísnych hygienických opatrení (iba šesť účastníkov). Toto sa zmenilo od pondelka 16. novembra, kedy už mohol byť prítomný na sv. omšiach aj obmedzený počet veriacich. 29. novembra sme vstúpili do nového liturgického obdobia – adventu. Ďakujem všetkým, ktorí ste hojne prichádzali na rorátne sv. omše. Ďakujem koledníkom Dobrej noviny a ich vedúcim za kolednícky program a vám za vašu štedrosť.
Chcem vás aj dnes povzbudiť k službám, ktorých vykonávanie je z vašej strany prejavom živej viery a zo strany Pána Boha „dôvodom“ pre ešte väčšie požehnanie vašich rodín. Vďaka všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu našich kostolov. Vďaka vám, ktorí čítate Božie slovo a miništrujete. Modlime sa za vyliatie prorockého a slúžiaceho Ducha pre našu Farnosť. Modlime sa aj za Ľudové misie.

V Novom Roku, ak to bude Božia vôľa, nás čaká sanácia múrov farského kostola proti vlhkosti, aby sa kostol mohol vymaľovať, ako aj začatie prípravy birmovancov na prijatie sviatosti birmovania v ďalšom roku (2022). Všetko toto, ako aj príprava prvoprijímajúcich bude záležať od situácie s pandémiou koronavírusu.
Modlime sa preto za pokoj vo svete, za múdrosť pre zástupcov ľudu vo všetkých krajinách, zvlášť v našej milovanej vlasti, za zastavenie pandémie, za návrat všetkých hriešnikov k Bohu a dar živej viery pre nás a našich drahých.

PASTORÁCIA, r. 2020:

Krsty: 12 – chlapcov sedem, dievčat päť (2019 – 20) Z Veselého bolo osem krstov, Ťapkové jeden, Rakovice tri. Zákonitých krstov bolo 8, nezákonitých 4. Krstných licencii do inej farnosti – bola vydaná jedna.
Sobáše: 0 (2019 – 5) Licencii do iných farností bolo vydaných – 4. Ani jeden z troch nahlásených sobášov nebol vyslúžený.
Pohreby: 9 – mužov jeden, žien osem (2019 – 16), Rakovice tri, Veselé šesť. Zaopatrení sviatosťami siedmi, nezaopatrení dvaja.
Prvoprijímajúcich bolo 14, chlapci štyria, dievčatá desať. Z Veselého päť detí, z Rakovíc šesť a Boroviec tri.
Na náboženstvo chodí v tomto roku: Rakovice 171, Veselé 21, spolu je to 192 detí.
Z Cirkvi vystúpila jedna osoba.

Finančná situácia:
Na Dobrú novinu ste prispeli v Rakoviciach sumou 566,- €, vo Veselom sumou 1186, 56 €, čo je spolu 1752,56 €. Stále môžete prispieť bankovým prevodom, prípadne cez QR kód.

Na bankovom účte bolo k 31. 12. 2020 spolu 22 085,69 €, čo je o 15 984,86 € viac ako v roku predchádzajúcom (r. 2019 – 6 100,83 €). Celkové príjmy farnosti v uplynulom roku boli 37 205,09 €, výdavky 21 036,35 €.

V tomto roku neboli nijaké mimoriadne investície, okrem zabezpečenia internetových prenosov sv. omší v sume približne 1200,- EUR. Pán Boh Vám zaplať za každú Vašu pomoc.

ĎAKUJEM za Vaše prečítanie. Peter Kuljaček, váš kňaz