Ruža svätej Alžbety

Túto sobotu – 17. 11. 2018 boli v rámci Trnavskej novény Ružou svätej Alžbety pánom arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom ocenení za nasledovnú službu:

Pani Mária Bíňovská:
dokázala vo svojom živote naplniť vieru skutkami lásky k Bohu, blížnemu a Cirkvi. Treba vyzdvihnúť hlavne jej obetavú službu vo farskom Kostole sv. Bartolomeja vo Veselom. Pani Mária dlhé roky slúži ako modlitebníčka, aranžérka, organizátorka pútí, pomocníčka kňazom slúžiacim vo farnosti. Veľkú pomoc poskytuje pri rôznych farských aktivitách. Vrúcna láska pani Bíňovskej ku kňazskému stavu, preukázaná napríklad aj starostlivosťou o ťažko chorého pána dekana Jána Sprušanského i ostatné skutky konané s veľkou láskou, pokojom a ochotou pri bežnom chode farnosti sú neprehliadnuteľné.

Pán Štefan Marienčík:
Tridsať rokov koná službu kostolníka vo farskom Kostole sv. Bartolomeja vo Veselom. Od svojej mladosti sa zapája do opráv a údržby kostola, do zveľaďovania jeho okolia, s láskou a pozornosťou pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužieb a pri komunikácii zachováva vzácnu diskrétnosť. Taktiež sa spolupodieľa na rozhodnutiach miestneho kňaza svojimi cennými radami. Služba kostolníka je predovšetkým obetou a taký obetavý je náš pán kostolník Štefan. Túto funkciu vykonával už jeho otec a on ju so všetkou cťou a zodpovednosťou po ňom prevzal. Pán Štefan Marienčík žije usporiadaným rodinným životom, zachováva úctyhodnú vernosť Pánu Bohu a Panne Márii, ako aj pravú zbožnosť srdca.

Obidvom srdečne blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších požehnaných rokov v tejto službe.