Kresťan a kremácia

Kongregácia pre náuku viery v auguste minulého roku vydala inštrukciu Ad resurgendum cum Christo, ktorá sa týka kremácie zomrelých. Kardinál Gerhard Müller pripomína, že Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa verne zachovával zvyk telá zomrelých pochovávať; pričom sa dodáva, že kremácia neprotirečí kresťanskému náboženstvu, ak nebola zvolená z dôvodov odporujúcich kresťanskému učeniu (môže ísť napr. o popieranie kresťanských dogiem, alebo sektárskym zmýšľaním, alebo nenávisť voči katolíckemu náboženstvu a Cirkvi).

Popol zosnulého musí byť uchovávaný podľa predpisu na posvätnom mieste, teda na cintoríne, alebo v istých prípadoch v kostole. Nedovoľuje sa uchovávať popol v domácnosti, iba v prípade vážnych a výnimočných okolností môže ordinár so súhlasom biskupskej konferencie udeliť k tomuto výnimku. Popol sa nesmie rozdeliť medzi rôznych členov rodiny a musí byť vždy zaistená náležitá úcta a primerané podmienky uchovávania. Aby sa vyhlo akémukoľvek dvojznačnému panteizmu, naturalizmu alebo nihilizmu, nedovoľuje sa rozsypať popol do vzduchu, zeme či vody, či iným spôsobom; ani premeniť popol na spomienkové predmety, bižutériu alebo iné predmety. V prípade, že bolo všeobecne známe želanie zosnulého (zosnulej) dať sa spopolniť a popol rozptýliť v prírode z dôvodov protirečiacich kresťanskej viere, má byť podľa normy práva cirkevný pohreb odmietnutý.