naša farnosť

pamätná tabuľa na fasáde fary vo Veselom